Bądź świadomy - reaguj - Bądź świadomy-reaguj - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Bądź świadomy-reaguj

Bądź świadomy - reaguj

„Bądź świadomy – reaguj” – to nazwa nowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie utworzonego przez skierniewickich policjantów z Wydziału Prewencji.

 Nad jego skonstruowaniem pracowali podkom. Sławomir Kamiński – Naczelnik Wydziału Prewencji, asp. Roman Majer – Kierownik Rewiru Dzielnicowych oraz sierż. Ilona Bruger-Majewska – dzielnicowa z terenu Gminy Skierniewice.  Program odnosi się do przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie, w szczególności wobec dzieci. To one często będąc świadkiem konfliktów domowych stają się jednocześnie ich ofiarami. Z ustaleń przeprowadzonych przez policjantów wynika, że  w 118 wszczętych od 1 stycznia 2013 roku procedur „Niebieskiej Karty”  znalazły się informacje o 54 małoletnich, wobec których istniało podejrzenie stosowania przemocy. Większość z nich, to dzieci w wieku szkolnym. Mając na uwadze taki stan rzeczy, policjanci postanowili adresować program przeciwdziałania przemocy właśnie do szkół, które zgodnie z obowiązującym prawem mają możliwość zakładania „Niebieskiej Karty”.   W pierwszej kolejności policjanci wybierają się  wraz z pracownikami Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i przedstawicielami Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do szkół na terenie powiatu skierniewickiego. Wspólnie w ramach programu prowadzą spotkania i szkolenia, w ramach których chcą dostarczyć nauczycielom wiedzy z zakresu skutecznego ujawniania i podejmowania właściwych działań zmierzających do udzielenia pomocy dzieciom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Główne cele programu to:

     1.   Ograniczenie skali zjawiska przemocy domowej;

     2.   Poprawa jakości i efektywności działań podejmowanych przez przedstawicieli              wszystkich instytucji ustawowo zobowiązanych do działania w ramach  zespołów interdyscyplinarnych w sytuacji, gdy pokrzywdzonym w wyniku        przemocy domowej jest małoletni;

   3.    Wypracowanie zasad pomocy psychologicznej udzielanej małoletniej ofierze  przemocy w rodzinie przez pracowników szkoły.

 

Zasadnicze założenia organizacyjne programu na okres listopad 2015 – czerwiec 2016 obejmują:

1. Edukację nauczycieli pracujących w szkołach na terenie powiatu skierniewickiego;

2. Umiejętność rozpoznawania sygnałów mogących świadczyć o stosowaniu przemocy wobec małoletnich;

3. Zasady postępowania w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie;

4. Zasady pomocy udzielanej przez pedagogów szkolnych i dalszego udziału
w przeciwdziałaniu występowania zjawiska przemocy w rodzinie.

 

Spotkania organizowane są za pośrednictwem Kierownika Rewiru Dzielnicowych asp. Romana Majera, tel. 46 834 11 83, kom. 607 039 187.