W sklepie także należy osłonić nos i usta - Informacje - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Informacje

W sklepie także należy osłonić nos i usta

W piątek 7 sierpnia 2020 roku trzy instytucje – Policja, Straż Miejska i Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – przeprowadziły kontrole w kilku sklepach na skierniewickim terenie, sprawdzając stosowanie zarówno przez handlujących, jak i kupujących środków profilaktycznych osłaniających nos i usta.

 

W trakcie służby zespół wszedł do kilku sklepów. Okazuje się, że w sklepach skierniewiczanie -  co do zasady -  przestrzegają obowiązujących obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Nawet, gdy okazuje się, że ktoś nosi maskę nieprawidłowo lub jej nie założył, zwykle wystarcza zwrócenie uwagi.

Warto jednak przypomnieć, że obiekty handlowe są miejscami, w których obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Nierespektowanie obowiązujących przepisów wiąże się z grzywną od 20 do 500 złotych. Z kolei grzywna nałożona na wniosek policji przez inspekcję sanitarną może wynieść do 30 tys. zł.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z aktualnymi uregulowaniami,  w stanie epidemii wszyscy jesteśmy zobowiązani do stosowania środków profilaktycznych, aby zmniejszyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Pamiętajmy,  że  należy zakrywać nos i usta, aby uniknąć transmisji wirusa  między innymi w:

-  środkach publicznego transportu zbiorowego, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

-   miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a)na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

b)na terenie nieruchomości wspólnych oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania

–chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 2m od przebywających w tych miejscach osób,

c)w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

- w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach), w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

 

  • działnia w sklepach związane z prewencją stosowania przepisów dotyczacych COVID -19
  • działnia w sklepach związane z prewencją stosowania przepisów dotyczacych COVID -19
  • działnia w sklepach związane z prewencją stosowania przepisów dotyczacych COVID -19