Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem Danych jest Komendant Miejski Policji w Skierniewicach, z siedzibą przy ul.  Jana III Sobieskiego 96-100 Skierniewice, z wyłączeniem zbiorów, dla których Administratorem danych jest Komendant Główny Policji (Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150; 02-624 Warszawa).

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej  Policji w Skierniewicach zapewnia:

  • Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) – Izabela Strzelecka
  • Osobą zastępującą Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest Jacek Stokwisz

dane kontaktowe:

3. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Głównej Policji zapewnia Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD):

dane kontaktowe:

  • adres: ulica Puławska 148/150, 02-624 Warszawa,
  • e-mail: iod.kgp@policja.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych w KMP w Skierniewicach.

W Komendzie Miejskiej Policji w Skierniewicach dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych.

Dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,

  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

 

Powrót na górę strony