Plan pracy

Plan pracy

W tabeli znajduje się Plan Pracy

Zarządu Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Skierniewicach na 2023 rok przyjęty na posiedzeniu Zarządu Koła w dniu 14 grudnia 2022 roku.

1.

Opracować:

- sprawozdanie roczne z działalności Koła,

- sprawozdanie finansowe za rok 2021,

- plan finansowy na 2023 rok,

- plan pracy Zarządu Koła na 2023 rok.

Dokumenty przekazać do Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Łodzi.

Styczeń     

 

 

A. Jaśniak

R. Zaborski

2.

Opracować i wydać kronikę Koła za 2022 rok.

Styczeń

Luty

R. Zaborski

3.

Przekazać całość dokumentacji finansowej Koła Komisji Rewizyjnej w celu sprawdzenia prawidłowości gospodarowania finansami.

Styczeń

A.Jaśniak

4.

Sporządzić wykaz członków Koła obchodzących jubileusze urodzin: 50,60,70,75,80 i więcej.

Opracować okolicznościowe dyplomy do  wręczenia tym jubilatom.

Styczeń

Cały rok

J. Kowalski

M. Karwat

5.

Zorganizować integracyjne spotkanie karnawałowe w restauracji Tawerna w Skierniewicach

11.02.23 r.

M. Karwat

T. Konopka

6.

Prowadzić działania informacyjne wśród emerytów i rencistów w celu przekazywania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego ZG Stowarzyszenia.

Styczeń

Kwiecień

Cały Zarząd

7.

Kontynuować przedsięwzięcia prowadzące do zorganizowania wczasów grupowych dla emerytów i rencistów  w Ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym  Adhara w Sarbinowie  27.06 – 10.07. 2023 r.

Kontynuować  działania podjęte w celu organizacji grupowych wczasów zagranicznych  w Tunezji  7.09 – 18.09.2023 r.

 

Styczeń

Czerwiec

 

Październik

 

M. Karwat

W. Kalisiak

 

J. Kowalski

R. Zaborski

8

Zorganizować dla członkiń naszego Koła  okazji Święta Kobiet udział w   spektaklu teatralnym w Łodzi lub Skierniewicach.

 

Marzec

M. Rosiński

J. Kowalski

M. Karwat

9.

 Zorganizować trzydniową wycieczkę krajową w regionie

południowo /zachodnim Polski . 

 

Maj / czerwiec

 

A. Jaśniak

J. Kowalski

10.

Zorganizować plenerowe spotkanie integracyjne z okazji 567 rocznicy powstania miasta Skierniewice. (majówkę)

Maj

M. Karwat

T. Konopka

11.

Organizacja spotkania plenerowego „pieczenie ziemniaka” połączone ze sprawnościowymi zawodami sportowymi.

Październik

 

W. Kalisiak

M. Rosiński

12.

Rozpoczęcie przygotowań do organizacji wczasów krajowych i zagranicznych na 2024 rok.

Październik

Zarząd

13

Nawiedzić groby zmarłych członków koła.

 

Październik

Zarząd

14

Przygotować mszę w intencji zmarłych policjantów i pracowników cywilnych skierniewickiej komendy.

Po 1 listopada

R. Zaborski

15

Podjąć działania prowadzące do organizacji wyjazdu do teatru w Warszawie lub Łodzi.

Listopad

A. Jaśniak

R. Zaborski

16

Kontynuować pełnienie dyżurów Członków Zarządu w siedzibie Stowarzyszenia w każdą środę w godz. 9.00 – 12.00.

Posiedzenia Zarządu odbywać co najmniej raz w kwartale zgodnie z uzgodnionym harmonogramem.

 

Cały rok

 

 

Członkowie

Zarzdu

17

Utrzymywać  współpracę z Zarządem Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Skierniewicach oraz innymi klubami emerytów z terenu miasta.

Cały rok

Zarząd

Koła

18

 Pracę Zarządu Koła ukierunkować na:

- zacieśnianie integracji środowiska emerytów i czynnych policjantów,

- zwiększanie liczby członków koła,

- udzielanie pomocy w kompletowaniu stosowanych materiałów

  potrzebnych  do opracowania wniosków o pomoc socjalną.

- utrzymywanie dobrych kontaktów z kierownictwem KMP, Zarządem

  Wojewódzkim SEiRP i Zarządami sąsiednimi Kół,

 

Cały rok

Zarząd

Koła

19

Prowadzić systematyczne rozpoznanie warunków bytowych naszych emerytów i  w uzasadnionych przypadkach występować z urzędu do Komisji Socjalnej o przyznanie zapomóg. Kontynuować nawiedzanie obłożnie chorych członków Koła.

Cały rok

M. Rosiński

T. Konopka

20

Dbać o bieżącą aktualizację informacji na naszej podstronie  internetowej i popularyzować korzystanie z zawartych tam informacji.

Cały rok

M. Karwat

W. Kalisiak

21

Przy organizacji spotkań integracyjnych, wycieczek i wczasów występować do KWP w Łodzi z wnioskami o dofinansowanie poszczególnych przedsięwzięć.

Cały rok

Zarząd

Koła

22

Zorganizować Walne Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące działalność Koła za rok 2023 r. połączone ze spotkaniem opłatkowym dla członków Koła.

Grudzień

R. Zaborski

A. Jaśniak

M. Karwat

Powrót na górę strony