Plan pracy - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Plan pracy

Plan Pracy

Zarządu Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

w Skierniewicach na 2020 rok.

 

1.

Opracować:

- sprawozdanie roczne z działalności Koła,

- sprawozdanie finansowe za rok 2019,

- plan finansowy na 2020 rok,

- plan pracy Zarządu Koła na 2020 rok.

Dokumenty przekazać do Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Łodzi.

Styczeń

2.

Opracować i wydać kronikę Koła za 2019 rok.

Styczeń

Luty

3.

Przekazać całość dokumentacji finansowej Koła Komisji Rewizyjnej w celu sprawdzenia prawidłowości gospodarowania finansami.

Styczeń

4.

Sporządzić wykaz członków Koła obchodzących jubileusze urodzin: 50,60,70,75,80 i więcej.

Opracować okolicznościowe dyplomy do  wręczenia tym jubilatom.

Styczeń

Cały rok

5.

Zorganizować integracyjne spotkanie karnawałowe w restauracji Tawerna w Skierniewicach.

Luty

6.

Prowadzić działania informacyjne wśród emerytów i rencistów w celu przekazywania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego ZG Stowarzyszenia.

Styczeń

Kwiecień

7.

Kontynuować przedsięwzięcia prowadzące do zorganizowania wczasów grupowych dla emerytów i rencistów  w Ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym  Jantar w Międzywodziu w czerwcu 2020 roku.

Kontynuować  działania podjęte w celu organizacji grupowych wczasów zagranicznych  w czerwcu 2020 roku w Turcji .

Styczeń

Czerwiec

 

8.

Zorganizować dla członkiń naszego Koła  wycieczkę do Łodzi i udział w   spektaklu teatralnym  z okazji Święta Kobiet.

Marzec

 

9.

Zakończyć przygotowania do zorganizowania trzydniowej wycieczki do Petersburga. 

Styczeń

Kwiecień

10.

Zorganizować spotkanie integracyjne z okazji 563 rocznicy powstania miasta Skierniewice.

Maj

11.

Zorganizować uroczyste obchody 30-lecia istnienia Stowarzyszenia i naszego Koła.

Lipiec

12.

Przygotować wyjazd na jednodniową wycieczkę krajową.

Sierpień

13.

Podjąć działania prowadzące do organizacji wyjazdu do teatru w Warszawie lub Łodzi. 

Wrzesień

14.

Przeprowadzić integracyjne spotkanie sportowe, zawody wędkarskie i inne zawody sprawnościowe.

Październik

15.

Kontynuować pełnienie dyżurów Członków Zarządu w siedzibie Stowarzyszenia w każdą środę w godz. 9.00 – 12.00.

Posiedzenia Zarządu odbywać zgodnie z uzgodnionym harmonogramem.

 

Cały rok

16.

Utrzymywać  współpracę z Zarządem Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Skierniewicach oraz innymi klubami emerytów z terenu miasta.

Cały rok

17.

Prowadzić działania mające na celu szeroki, aktywny udział   członków Koła imprezach okolicznościowych organizowanych przez Urząd Miasta.

Cały rok

18.

 Pracę Zarządu Koła ukierunkować na:

- zacieśnianie integracji środowiska emerytów i czynnych policjantów,

- zwiększanie liczby członków koła,

- udzielanie pomocy w kompletowaniu stosowanych materiałów potrzebnych 

  do opracowania wniosków o pomoc socjalną, dofinansowanie do leczenia i wypoczynku,

- utrzymywanie dobrych kontaktów z kierownictwem KMP, Zarządem

  Wojewódzkim SEiRP i Zarządami sąsiednimi Kół,

- poszerzanie  współpracy z organizacjami mundurowymi oraz klubami

  seniorów działającymi w mieście.

Cały rok

19.

Prowadzić systematyczne rozpoznanie warunków bytowych naszych emerytów i  w uzasadnionych przypadkach występować z urzędu do Komisji Socjalnej o przyznanie zapomóg. Kontynuować nawiedzanie obłożnie chorych członków Koła.

Cały rok

20.

Dbać o bieżącą aktualizację informacji na naszej podstronie  internetowej i popularyzować korzystanie z zawartych tam informacji.

Cały rok

21.

Na bieżąco śledzić nowelizację przepisów dotyczących środowiska emerytów i rencistów policyjnych. Wykorzystywać je w pracy Zarządu i przekazywać  zainteresowanym.

Cały rok

22.

Przy organizacji spotkań integracyjnych, wycieczek i wczasów występować do KWP w Łodzi z wnioskami o dofinansowanie poszczególnych przedsięwzięć.

Cały rok

23.

Zorganizować spotkanie opłatkowe dla członków Koła.

Grudzień

24.

Zorganizować Walne Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące działalność Koła za rok 2020.

Grudzień

 miarę potrzeb, w toku bieżącej działalności Zarządu Koła, plan będzie aktualizowany.