Oferta pracy na stanowisko starszego inspektora - Informacje - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Informacje

Oferta pracy na stanowisko starszego inspektora

Komenda Miejska Policji w Skierniewicach szuka kandydatów na stanowisko starszego inspektora do spraw organizacji służby oraz analizy stanu bezpieczeństwa Wydział Prewencji. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą oraz do składania aplikacji.

 
Starszy inspektor
Do spraw: organizacji służby oraz analizy stanu bezpieczeństwa Wydział Prewencji

#administracja publiczna

Umowa o pracę na czas zastępstwa

Liczba stanowisk - 1

Wymiar etatu - 1,0

Status: nabór w toku

Miejsce pracy: Skierniewice ul. Sobieskiego  69

Ważne do  5 marca 2021 roku 

Wynagrodzenie zasadniczne - 2894,12 zł brutto
 
 
Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:
 • Wspiera pracę kadry kierowniczej Wydziału Prewencji poprzez bieżące monitorowanie stanu zagrożenia przestępczością.
 • Jako Lokalny Administrator Merytoryczny zarządza Systemem Wspomagania Dowodzenia poprzez kontrolę i modyfikację błędów w danych wprowadzonych przez służbę dyżurną.
 • Koordynuje bieżący stan zagrożenia bezpieczeństwa, poprzez samodzielne opracowywanie analiz na potrzeby dyslokacji służby.
 • Koordynuje dokumentację związaną z gromadzeniem danych statystycznych w zakresie zarządzania siłami i środkami Wydziału Prewencji, efektywności pracy funkcvjonariuszy oraz rozliczania czasu ich służby.
 • Sporządza sprawozdania oraz zestawienia z policyjnych działań w zakresie imprez masowych w celu zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia tych imprez.
 • Rozlicza oraz analizuje dane zawarte w systemach policyjnych dotyczące czasu służby funkcjonariuszy Wydziału Prewencji w celu przedłożenia przełożonemu kompleksowych informacji dotyczących sił możliwych do wykorzystania.
Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze pracy administracyjnej i w obsłudze systemów informatycznych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • współpraca,
 • komunikacja interpersonalna,
 • myślenie analityczne,
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • gotowość do poddania się procedurze związanej z wydaniem "Poświadczenia bezpieczeństwa".
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 
Co oferujemy
 
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 
Dostępność
 
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu - nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy

Praca w godzinach 8.00 -16.00. Praca w systemach informatycznych - przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Dodatkowe informacje

 
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie - jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu - rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Rozmowa kwalifikacyjna ( z wymagań podanych w ogłoszeniu) w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach z zachowaniem reżimu sanitarnego. Rozmowa kwalifikacyjna może być poprzedzona pisemnym testem wiedzy z zakresu wymagań niezbędnych zawartych w treści ogłoszenia.

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-03-15

Przewidywany czas zastępstwa do: 2021-12-31

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Aplikuj

do 5 marca 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 74821"

na adres:

Komenda Miejska Policji w Skierniewicach
ul. Sobieskiego 69
96-100 Skierniewice

Zespół ds. Dyscyplinarnych, Kontroli, Kadr i Szkolenia

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

47 843-1232
47 843-1236

 
 • Dokumenty należy złożyć do: 05.03.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Administrator danych i kontakt do niego: Szczerbakowicz Łukasz
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@ld.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru * Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 • Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji * Uprawnienia:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; * prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. * Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
 • dwa radiowozy oznakowane stojące tyłem na tle wejścia do budynku komendy