Informacje

Porozumienie pomiędzy Policją a Zespołem Szkół nr 4 w Skierniewicach

Komendant Miejski Policji w Skierniewicach młodszy inspektor Wojciech Dworak i Dyrektor Zespołu Szkól nr 4 w Skierniewicach Darosław Sadowski w obecności p.o. Naczelnika Wydziału Doboru KWP w Łodzi, podinsp. Rafała Mrozowskiego, podpisali 30 marca 2021 roku porozumienie określające zasady współpracy policji z pracownikami oraz uczniami zespołu szkół.

Określono wspólne działania na rzecz edukacji i propagowania działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych wśród młodzieży liceum. Głównym celem przedmiotowej współpracy są szeroko zakrojone działania na rzecz edukacji i propagowania działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pokazania młodemu pokoleniu istoty służby w policji, możliwości rozwoju jakie oferuje formacja policyjna, a także poznanie specyfiki jej funkcjonowania, organizacji etc. 

Policjanci skierniewickiej komendy oraz dyrekcja szkoły podpisując ów dokument zobowiązali się tym samym m. in do :

  • propagowania i kształtowania pozytywnego wizerunku Policji i służby w Policji wśród młodzieży szkolnej;
  • zapoznawania z bieżącą ofertą szkolnictwa policyjnego i służby w Policji;
  • popularyzowania działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej i patriotycznej młodzieży szkolnej;
  • wspierania i promowania inicjatyw zmierzających do upowszechniania wśród młodzieży szkolnej tradycji i ceremoniału policyjnego;
  • zapoznawania młodzieży szkolnej z funkcjonowaniem, zadaniami i uprawnieniami Policji;
  • omawianie zasad i procesu doboru do służby w Policji oraz organizowanie fachowego procesu umożliwiającego wszechstronne przygotowanie młodego człowieka do służby w policji,  
  • krzewienia postaw obywatelskich i społecznych.

Zwieńczeniem spotkania była rozmowa na temat wypracowania kierunków współdziałania zarówno w czasach stanu pandemii COVID - 19, jak i  po niej. Istotną rolę w tym zakresie odegra także nowo powstała komórka KWP w Łodzi, którą podczas podpisania porozumienia, reprezentował jej naczelnik, podinsp. Mrozowski, który wyraził chęć wszechstronnego wsparcia działań i bezpośredniego włączenia się jego służb w proces realizowania postanowień porozumienia ustalając już pierwsze konkretne działania w tej materii.

W ramach podpisanego porozumienia zarówno szkoła jak i komenda policji, mogą liczyć na wzajemne wsparcie przy realizacji różnego rodzaju inicjatyw co z pewnością przyczyni się do kształtowania pozytywnego wizerunku skierniewickiej policji jak i ZS nr 4.