Uchwalona 11 lipca 2014 r. ustawa z o petycjach weszła w życie 6 września 2015 r. 

  • petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów.
  • adresatami petycji mogą być organy władzy publicznej, a także organizacje lub instytucje społeczne wykonujące zadania zlecone z zakresu administracji publicznej (petycje będą więc również kierowane do NGO).

Czego może dotyczyć petycja?

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności (art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach):

  • zmiany przepisów prawa,
  • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,
  • życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Petycja powinna zostać rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy. Każdą petycję, która wpłynie do danego organu, trzeba  upublicznić na stronie internetowej, informować o przebiegu postępowania i sposobie rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.petycje.edu.pl/pl/26/zasady-skladania-i-tryb-rozpatrywania-petycji

 

Składanie petycji w Komendzie Miejskiej Policji w Skierniewiach:

  • pisemnie na adres:  Komenda Miejska Policji w Skierniewicach,
    ul. Sobieskiego 69,    96-100 Skierniewice
  •  e-mail na adres komendant@skierniewice.ld.policja.gov.pl
Powrót na górę strony