Zakres działania

Zakres działania

INFORMACJE O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W SKIERNIEWICACH I KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SKIERNIEWICACH

Komendant Miejski Policji w Skierniewicach jest jednym z organów administracji rządowej na obszarze województwa łódzkiego, odpowiedzialnym za ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu.

Komendant Miejski Policji w Skierniewicach w zakresach ustalonych przepisami, podlega nadzorowi Komendanta Głównego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz zwierzchnictwu Prezydenta Miasta Skierniewice.

Komendanta Miejskiego Policji w Skierniewicach  powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, po zasięgnięciu opinii  Prezydenta Miasta Skierniewice.

Komendant Miejski Policji w Skierniewicach wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach.

Komendant Miejski Policji w Skierniewicach  jest przełożonym wszystkich policjantów na terenie powiatu i koordynuje funkcjonowanie podległych mu komisariatów i posterunków Policji.

Komendant Miejski Policji w Skierniewicach składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego właściwym terytorialnie Starostom, Wójtom (burmistrzom lub prezydentom miast), a także radom powiatu skierniewickiego i radom gmin Skierniewice, Słupia, Nowy Kawęczyn. Bolimów, Kurzeszyn, Lipce Reymontowskie Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Komenda Miejska Policji w Skierniewicach między innymi:

  • Wykonuje czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze oraz karno-administracyjne w celu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń.
  • Wykonuje czynności związane z poszukiwaniem osób i rzeczy oraz identyfikacją zwłok.
  • Zajmuje się ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, w ruchu drogowym, na wodach i terenach przywodnych.
  • Wykonuje doprowadzenia osób do zakładów karnych, sądów, prokuratury, jednostek Policji.
  • Realizuje i organizuje programy i akcje prewencyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
  • Prowadzi działania w zakresie prewencji kryminalnej w celu zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz patologii społecznych.
  • Współpracuje z innymi jednostkami Policji, prokuraturą, sądami, organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz innym podmiotami pozapolicyjnymi.

Strukturę organizacyjną, zakres zadań komórek organizacyjnych oraz organizację kierowania i funkcje Komendy określa Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach

W Komendzie Miejskiej Policji w Skierniewicach  prowadzona jest strona internetowa Komendy Miejskiej Policji, a także strona Biuletynu Informacji Publicznej. (BIP)

Dodatkowe informacje:

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach  znajduje się na ulicy Sobieskiego 69 w Skierniewicach.

W Komendzie Miejskiej Policji w Skierniewicach  możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej komendy, komisariatu lub posterunku Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Film INFORMACJE O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W SKIERNIEWICE I KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SKIERNIEWICACH W POLSKIM JĘZYKU MIGOWYM (PJM). MP4.

Opis filmu: INFORMACJE O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W SKIERNIEWICE I KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SKIERNIEWICACH W POLSKIM JĘZYKU MIGOWYM (PJM). MP4.

Pobierz plik INFORMACJE O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W SKIERNIEWICE I KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SKIERNIEWICACH W POLSKIM JĘZYKU MIGOWYM (PJM). MP4. (format mp4 - rozmiar 31.1 MB)

Pliki do pobrania

  • 1.01 MB
    INFORMACJE O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W SKIERNIEWICACH I KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SKIERNIEWICACH TEKST ŁATWY DO CZYTANIA (ETR).
Powrót na górę strony