Elektroniczny nadawca

Elektroniczny nadawca

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

poprzez program Elektroniczny Nadawca

Szanowni Państwo,

zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO, informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Miejski Policji w Skierniewicach przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Miejski Policjiw Skierniewicach z siedzibą przy ulicy Jana III Sobieskiego 69, kod 96-100 Skierniewice.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest Izabela Strzelecka
 3. Osobą zastępującą Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest Jacek Stokwisz

            dane kontaktowe:

 • adres: ulica Jana III Sobieskiego 69, 96-100 Skierniewice
 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Policji oraz umowy numer  153/70/BŁiI/21/RG (ID nr: 477603 / L) z dnia 29.09.2021 roku zawartej z Pocztą Polską S.A. na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i e RODO.
 2. W programie Elektroniczny Nadawca przetwarzane są dane osobowe osób fizycznych,z którymi ADO prowadzi korespondencję korzystając z usług operatora pocztowego Poczta Polska S.A. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres do korespondencji, dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), nazwa instytucji, funkcja lub stanowisko osoby reprezentującej osobę prawną, numer identyfikacji podatkowej.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:
 • dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;
 • sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO.

 

 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ulica Stawki 2, 00-193 Warszawa.    
 2. Dane osobowe są przekazywane Poczcie Polskiej S.A. prowadzącej działalność pocztową
  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zmianami) – celem wykonania usługi.
 3. Dane osobowe są przekazywane operatorom pocztowym państw trzecich w przypadku przesyłek zagranicznych.
 4. Dane osobowe przetwarzane w programie Elektroniczny Nadawca usuwane są z programu po wpływie 410 dni.
 5. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pliki do pobrania

 • 13.35 KB
Powrót na górę strony