Zostań policjantem

WYMAGANIA

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

Służbę w Policji możesz pełnić jeżeli jesteś obywatelem Polski: o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystającym z pełni praw publicznych, posiadającym co najmniej średnie wykształcenie, posiadającym zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować, dajesz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Ponadto jeżeli jesteś mężczyzną powinieneś posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej – czyli mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesiony do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej).

Przypominamy, że cały czas można składać dokument do służby w Policji. Szukamy przede wszystkim osób cechujących się odpornością na stres, wysportowanych, a także ambitnych, które chcą się realizować i rozwijać. Pożądanym od kandydatów jest także chęć niesienia pomocy i służby dla społeczeństwa. Nabór w naszym garnizonie prowadzimy do wszystkich jednostek Policji na terenie województwa łódzkiego!

CO OFERUJEMY?

 1. stabilne zatrudnienie
 2. możliwość awansu
 3. możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych
 4. możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleń
 5. możliwość studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
 6. uzyskanie uprawnień emerytalnych po 25 latach służby
 7. oferujemy stanowiska w różnych pionach o profilu zgodnym z zainteresowaniami oraz predyspozycjami kandydatów m.in.:
 • policjant pełniący służbę w patrolu konnym;
 • przewodnik psa służbowego;
 • detektyw;
 • policjant w służbie antyterrorystycznej;
 • ratownik medyczny;
 • policjant w patrolu motocyklowym;
 • dyżurny;
 • policjant zajmujący się walką z cyberprzestępczością;
 • instruktor techniki i taktyki interwencji;
 • policjant do spraw przestępczości nieletnich;
 • policjant do spraw przestępczości gospodarczej i korupcji;
 •  policjant do spraw przestępczości samochodowej;
 • rzecznik prasowy;
 • pilot;
 • policjant wydziału ruchu drogowego;
 • instruktor strzelań policyjnych;
 • policjant służby prewencji;
 • policjant Oddziału Prewencji Policji;
 • technik kryminalistyki;
 • policjant sekcji wodnej.

Kandydat ubiegający się do służby w Policji powinien:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • być nie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnejdyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzonym właściwym wpisem w książeczce wojskowej).

Poniżej przedstawiamy dodatkowe atuty, za które można uzyskać cenne punkty w procedurze naboru:

Preferencje z tytułu wykształcenia posiadanego przez kandydata:

 • Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w zakresie przydatnym do służby w Policji: prawa, administracji, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego - 8 punktów
 • Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w innym zakresie niż wymieniony w lp.1 - 6 punktów
 • Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny - 4 punkty
 • Wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) - 4 punkty

Preferencje z tytułu umiejętności posiadanych przez kandydata:

 • Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego- 4 punkty
 • Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych - 4 punkty
 • Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej - 2 punkty
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C” -2 punkty

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ????

 1. pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji,wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B - do pobrania w KWP/KMP/KPP lub na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/portal/kgp/15/3723/Przydatne_dokumenty.html
 2. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (czytelne   kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 3.  kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (czytelne   kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 4. książeczka wojskowa (z pieczątką o przeniesieniu do rezerwy).

Dodatkowo Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi prowadzi procedurę rekrutacyjną w stosunku do kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskali kwalifikacje zawodowe podstawowe.

Warunkiem przystąpienia do ww. procedury jest złożenie wskazanych wyżej dokumentów uzupełnionych o:

 • kopię świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego (oryginał należy dostarczyć do wglądu w momencie składania  dokumentów rekrutacyjnych),
 • kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

• na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi lodzka.policja.gov.pl

http://lodzka.policja.gov.pl/el6/sluzb/dobor-do-sluzby-w-polic/811,Rekrutacja.html

• na stronie internetowej Komendy Głównej Policji w Warszawie:

http://praca.policja.pl/portal/pwp/746/38752/Dokumenty_do_pobrania.html

• pod numerami telefonu (42) 665–13–69; (42) 665–13–65, (42) 665-30-16.

DOKUMENTY DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻNA SKŁADAĆ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZINACH 9.00-15.00 W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI

DOKUMENTY MOGĄ BYĆ RÓWNIEŻ SKŁADANE W KOMENDACH POWIATOWYCH / MIEJSKICH POLICJI WOJ.  ŁÓDZKIEGO (W KOMÓRKACH KADROWYCH).

Niżej do pobrania kwestionariusz osobowy kandydata do służby oraz ulotka ułatwiająca procedurę naboru opisana w 10 krokach.

PLIKI DO POBRANIA

Powrót na górę strony