Prawa człowieka

PRAWA CZŁOWIEKA

"Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka". (Art. 14 ust. 3 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji)

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
ds. Ochrony Praw Człowieka

młodszy inspektor Małgorzata Ratajczak

91-048 Łódź,

ulica Lutomierska 108/112

telefon: 47 841 27 75

e-mail: prawaczlowieka@ld.policja.gov.pl


Zadania Pełnomocnika ds. Ochrony Praw Człowieka:

 1. propagowanie praw człowieka oraz dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji na terenie województwa łódzkiego;
 2. monitorowanie działań pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, podejmowanych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji na terenie województwa łódzkiego;
 3. rozpowszechnianie w garnizonie łódzkim Policji standardów i zaleceń wynikających z aktów prawa międzynarodowego w zakresie praw i wolności człowieka przyjętych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. monitorowanie i koordynowanie działań w garnizonie łódzkim Policji w zakresie realizacji zaleceń instytucji i organizacji krajowych i międzynarodowych powołanych ds. ochrony praw człowieka;
 5. monitorowanie i koordynowanie działań w garnizonie łódzkim Policji w zakresie realizacji zadań wynikających z krajowych programów dotyczących obszaru ochrony praw człowieka;
 6. monitorowanie opracowywanych przez jednostki i komórki organizacyjne Policji na terenie województwa łódzkiego sprawozdań z realizacji postanowień konwencji przyjętych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności:
  a) Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych,
  b) Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego,  nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania,
  c) Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji,
  d) Konwencji o Prawach Dziecka;
 7. współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc, w zakresie ochrony praw człowieka, działania w jednostkach organizacyjnych Policji województwa łódzkiego;
 8. diagnozowanie i  inicjowanie potrzeb szkoleniowych w garnizonie łódzkim Policji, w zakresie przestrzegania praw człowieka przez policjantów województwa łódzkiego;
 9. przygotowywanie i prowadzenie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników garnizonu łódzkiego Policji w zakresie przestrzegania praw człowieka;
 10. monitorowanie i koordynowanie działań szkoleniowych i popularyzacyjnych z zakresu ochrony praw człowieka w garnizonie łódzkim Policji;
 11. reprezentowanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, w wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka;
 12. sporządzanie informacji, opinii i stanowisk w przedmiocie oceny zgodności działań policjantów garnizonu łódzkiego Policji ze standardami ochrony praw człowieka;
 13. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Komendy w zakresie ochrony praw człowieka;
 14. współpraca z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka.

PLIKI DO POBRANIA DOTYCZĄCE PRAW CZŁOWIEKA:

materiały dotyczące praw człowieka - do pobrania

lista pełnomocników ds. Ochrony Praw Człowieka

 

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony