Cele stowarzyszenia

Cele stowarzyszenia

§ 12. Celem Stowarzyszenia jest :

 1. zrzeszanie emerytów i rencistów, byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz wdów ( wdowców) po nich, dla poprawy warunków socjalno-bytowych oraz organizowania ich uczestniczenia w życiu społecznym i publicznym swego środowiska, lokalnej społeczności i kraju,
 2. organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych członków i całego środowiska emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych,
 3. aktywne oddziaływanie w kierunku kształtowania patriotyzmu, wierności Ojczyźnie i Narodowi oraz właściwej postawy obywatelskiej i etyczno-moralnej, a także pielęgnowaniu pozytywnych doświadczeń historii i tradycji zawodowych w środowisku byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz ich rodzin,
 4. ochrona interesów członków Stowarzyszenia w zakresie przysługujących im z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz  sprawowania w tym zakresie kontroli społecznej,
 5. reprezentowanie interesów emerytów i rencistów wobec organów władzy i administracji państwowej, w tym także wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i kierownictwa nadzorowanych przez niego jednostek administracyjnych, jak również wobec samorządów terytorialnych i innych organizacji,
 6. Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych, w szczególności w zakresie :
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 • upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§ 13. Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie :

 1. udziela pomocy członkom Stowarzyszenia w sprawach socjalno-bytowych poprzez swoje organy statutowe lub powołane w tym celu komisje socjalno-bytowe i inne zespoły,
 2. w ramach Fundacji lub w inny sposób może pozyskiwać fundusz na cele socjalno-bytowe dla najbardziej potrzebujących członków Stowarzyszenia,
 3. utworzyć i prowadzić członkowską kasę pogrzebową, a na życzenie rodziny zmarłego członka Stowarzyszenia udziela pomocy w organizacji pogrzebu,
 4. organizuje wycieczki krajoznawcze oraz inne formy zbiorowego wypoczynku i rekreacji dla swoich członków i ich rodzin,
 5. organizuje kluby środowiskowe dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin oraz współuczestniczy w ich prowadzeniu,
 6. podejmuje współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz właściwymi organami spraw wewnętrznych i przez nie nadzorowanymi, jak również ze związkami zawodowymi policjantów, w sprawach istotnych dla środowiska emerytów i rencistów policyjnych, w szczególności w zakresie wypracowania satysfakcjonujących i możliwych do przyjęcia  prawnych rozwiązań systemu emerytalno-rentowego dla byłych funkcjonariuszy,
 7. współdziała z innymi stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, poza resortowymi organizacjami emerytów i rencistów oraz ich zrzeszeniami, a w miarę potrzeby także z odpowiednimi władzami państwowymi, kompetentnymi organami administracji państwowej i samorządowej,
 8. w zależności od potrzeb współpracuje z zagranicznymi i międzynarodowymi wyspecjalizowanymi organizacjami zajmującymi się sprawami ochrony i obrony praw człowieka,
 9. otacza opieką mogiły oraz miejsca pamięci poległych funkcjonariuszy, żołnierzy resortu spraw wewnętrznych, a gdy zachodzi taka konieczność udziela pomocy  wdowom ( wdowcom ) i sierotom po tych poległych, jak i najbliższym po zmarłych członkach Stowarzyszenia,
 10. odbywa okresowe zebrania członków jednostek podstawowych oraz władz Stowarzyszenia, w celu omówienia zasad organizacji i sposobów realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia,
 11. koordynuje i wspomaga działalność swoich jednostek organizacyjnych oraz podejmuje interwencje i inne czynności mające na celu usunięcie utrudnień w realizacji zadań statutowych,
 12. tworzy zespoły redakcyjne przy jednostkach organizacyjnych Stowarzyszenia, które opracowują i wydają biuletyny informacyjne dla potrzeb wewnętrznych Stowarzyszenia,
 13. podejmują inne niezbędne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów i zadań statutowych.

§ 14.W wewnętrznej działalności Stowarzyszenia obowiązują w pełni demokratyczne zasady równości praw i obowiązków wszystkich członków. Wzajemne stosunki między członkami winna cechować koleżeńskość, wzajemny stosunek szacunku i życzliwości.

§ 15. Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania we współdziałaniu z kierownictwami służbowymi jednostek organizacyjnych właściwego szczebla resortu spraw wewnętrznych lub nadzorowanych przez ten resort oraz organizacjami społecznymi i związkowymi, działającymi przy tych jednostkach, przedstawiając im swoje inicjatywy, wnioski oraz propozycje dotyczące członków Stowarzyszenia.

Powrót na górę strony