Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Skierniewicach

Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

Serdecznie witamy na stronie Zarządu Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Skierniewicach. Strona adresowana jest do wszystkim emerytów i rencistów policyjnych  oraz czynnych dziś funkcjonariuszy, bowiem absolutną prawdą jest, że " ...... i Ty też zostaniesz emerytem !".

ZARZĄD KOŁA od dnia 7 października 2022 roku.

Od strony lewej; Aleksandra JAŚNIAK - skarbnik, Ryszard ZABORSKI - prezes Zarządu Koła, Małgorzata STANISZEWSKA - KARWAT - sekretarz, Tadeusz KONOPKA - członek Zarządu, Wanda KALISIAK - wiceprezes Zarządu Koła, Józef KOWALSKI - wiceprezes Zarządu Koła, Mirosław ROSIŃSKI - członek Zarządu.

Krótki zarys historyczny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

Na bazie powstałej w Szczecinie terenowej organizacji związku zawodowego emerytów i rencistów NSZZ Policji oraz dotychczas działającego klubu emerytów milicyjnych zawiązała się wiosną 1990 roku grupa inicjatywna dążąca do utworzenia nowej struktury organizacyjnej reprezentującej emerytów i rencistów naszego resortu.
Komitet Założycielski ostatecznie ustalił nazwę jako : „Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej" .
W dniu 16 lipca 1990 roku Sąd Wojewódzki w Szczecinie I Wydział Cywilny stwierdził istnienie warunków formalno-prawnych przewidzianych w art.12 prawa o stowarzyszeniach i postanowił wpisać Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów RP do rejestru stowarzyszeń. Siedzibą Zarządu Głównego było miasto Szczecin. W październiku 2002 roku podczas IV Zjazdu Delegatów podjęto decyzję o przeniesieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia do Warszawy. W listopadzie 2006 roku podczas V Zjazdu wolą delegatów zmieniono dotychczasową nazwę Stowarzyszenia na Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych. Aktualnie Stowarzyszenie liczy około 21.000 członków skupionych w 17 Zarządach Wojewódzkich i 4 Zarządach Okręgowych. Łącznie jest to około 260 Kół .
Koło Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Skierniewicach liczy 189 członków w tym 65 kobiety. Posiada siedzibę w budynku  Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach ul. Sobieskiego 69 pokój 116.

Kontakt

 • podczas dyżurów w każdą środę w godzinach 9.00 – 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia,
 • telefonicznie (46) 834-12-78 – tylko w czasie trwania dyżuru,
 • korespondencja – Komenda Miejska Policji w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice ulica Sobieskiego 69 (Stowarzyszenie  Emerytów i Rencistów  Policyjnych).Cele Stowarzyszenia wynikające ze Statutu

Informacja dla emerytów i rencistów policyjnych oraz funkcjonariuszy policji odchodzących na emeryturę lub rentę.

Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Skierniewicach informuje, że każdy emeryt i rencista policyjny może skorzystać:

 1. z zaświadczenia na ulgowy przejazd środkami PKP (37 %) raz w roku do dowolnej miejscowości w kraju i powrót,
 2. zapomogi pieniężnej (dwa razy w roku),
 3. dopłaty do kosztów leczenia oraz zwrot  części kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej,
 4. zwrot części kosztów pogrzebu niezależnie od przysługującego z tego tytułu zasiłku  (od 1200 zł  do 1600 zł),
 5. dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach (wyłącznie do pełnopłatnych),
 6. dopłaty do kosztów wypoczynku wraz z małżonką ( po 200 zł raz na dwa lata),
 7. dopłata do kosztów zbiorowego wypoczynku ( organizowanego przez Stowarzyszenie) każdego roku,
 8. dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w postaci kolonii i obozów (dwa razy zima, lato),
 9. pomocy finansowej poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych powstałych niezależnie od uprawnionego:
 • wysokość udzielanej pomocy finansowej Komisja uzależnia od wysokości dochodu na jedną osobę ( netto ),
 • w celu uzyskania świadczenia należy złożyć stosowny wniosek (druki wniosków w Zarządzie Koła pok. 116 ),
 • do wniosku należy dołączyć – odcinek emerytury lub renty oraz inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia socjalnego w szczególności rachunki, zaświadczenia, faktury lub inne dokumenty wskazujące na wysokość poniesionych kosztów,
 • wnioski należy składać w komórce socjalnej Komendy miejskiej Policji lub w Zarządzie Koła pokój 116, które Zarząd ma obowiązek zaopiniować,  wnioski rozpatrywane są przez Komisję Socjalną przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi raz w miesiącu, członkiem Komisji jest prezes Zarządu Koła,

      10. uczestniczenia w organizowanych przez Zarząd Koła wycieczkach, spotkaniach, ogniskach, wyjazdach na wczasy itp.

Informując o powyższym Zarząd Koła  proponuje przystąpienie do Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w charakterze członka w celu czynnego uczestniczenia w życiu naszego policyjnego środowiska. Ponadto Stowarzyszenie od 13 listopada 2009 r zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organizacja pożytku publicznego – KRS 0000043188 uprawniona do otrzymywania 1% podatku.
Deklaracje można pobrać i składać w Zarządzie Koła pokój numer 116 w każdy czwartek godzina 10.00 – 13.00.

 Szanowni Członkowie !

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych to dorobek 24 lat zbiorowej działalności. Pracy liderów oraz pracy absolutnie niebezimiennych i nie anonimowych członków podstawowych organizacji. Dlatego nie wolno nam go zmarnować. Jesteśmy to winni wszystkim policyjnym emerytom. Wszystkim, którzy dziś czekają na pomoc, na odrobinę ludzkiej życzliwości, na to, by „ w życiu na spocznij „ nie pozostało im tylko czekanie. To oni oczekują naszej pomocy. Chcę także pomagać tym, którzy nie potrafią poradzić sobie z samotnością i nadążyć za uciekającym światem.

(Fragment wypowiedzi prezesa ZG Zdzisława Czarneckiego z października 2014 roku )

Powrót na górę strony