Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach

Komenda Miejska Policji w Skierniewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://skierniewice.policja.gov.pl/ i BIP http://bip.skierniewice.kmp.policja.gov.pl/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron podmiotowych Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach.

Data publikacji strony internetowej: maj 2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji: czerwiec 2023

Strony internetowe http://skierniewice.policja.gov.pl/ i http://bip.skierniewice.kmp.policja.gov.pl/ są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • na stronie znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych (napisy będą dodawane sukcesywnie w miarę możliwości),
 • dokumenty zamieszczone w formie skanów lub plików PDF użytkownicy mogą rozpoznać za pomocą narzędzia OCR.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o cyfrowej dostępności.

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz tworzone w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Na terenie Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach funkcjonują dwa terminale Cisco Webex DX80. Te urządzenia umożliwiają kontakt z Policją za pomocą smartfonu i specjalnej aplikacji Cisco. To rozwiązanie informatyczne pozwala na zestawienie wideokonferencji z osobą zgłaszającą, tłumaczem języka migowego i funkcjonariuszem służby dyżurnej. Stanowiska funkcjonują w Wydziale Prewencji i na Stanowisku Kierowania.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Tingtun Page Checker –http://qatar.checkers.eiii.eu/en/pagecheck/ ,z którego wynika, że strona internetowa http://skierniewice.policja.gov.pl/ spełnia wymagania w 98,55%, a strona BIP http://bip.skierniewice.kmp.policja.gov.pl/ w 96,11%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest nadkom. Magdalena Studniarek, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, adres poczty elektronicznej komendant@skierniewice.ld.policja.gov.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 843 12 61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Policji w Skierniewicach, ulica Sobieskiego 69

 • Wejście do budynku - schodami.
 • Winda - jest.
 • Korytarze o szerokości powyżej 150 cm.
 • Pochylnia – jest.
 • Platforma – brak.
 • Informacja głosowa – poczekalnia przy dyżurce wyposażona jest w telefon.
 • Pętla indukcyjna – brak.

Na parkingu wydzielono 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych wraz z oznaczeniem pionowym i poziomym.

Brak przeciwwskazań do wejścia na teren jednostki z psem asystującym.

 

Dostępność architektoniczna

Posterunek Policji w Bolimowie, ulica Zastodolna 9

 • Wejście do budynku - na jednym poziomie.
 • Toaleta - dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Winda - nie.
 • Korytarze o szerokości poniżej 150 cm.
 • Pochylnia – brak.
 • Platforma – brak.
 • Informacja głosowa – brak.
 • Pętla indukcyjna – brak.

Na parkingu wydzielono 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych wraz z oznaczeniem pionowym i poziomym.

Brak przeciwwskazań do wejścia na teren jednostki z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego pod niżej wymienionym linkiem:

http://skierniewice.policja.gov.pl/es/kontakt/kontakt-dla-osob-glucho/1407,Kontakt-dla-osob-gluchoniemych-i-slaboslyszacych.html 

 

Powrót na górę strony